Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Scooteronderdelen.com, Gevestigd op Elleboog 11, 6713 KP Ede.

Artikel 1. Definitie


Scooteronderdelen.com: de gebruiker van de algemene voorwaarden
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Scooteronderdelen.com en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een web-shop/verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Scooteronderdelen.com.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Scooteronderdelen.com en een de consument waarop Scooteronderdelen.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Scooteronderdelen.com, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Scooteronderdelen.com heeft het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
5. Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door de consument door het plaatsen van een bestelling in de webshop van Scooteronderdelen.com.
2. Consument verklaart voorafgaande over te zijn gegaan tot het bestellen de teksten op de productpagina per besteld product grondig te hebben gelezen en begrepen.

Artikel 4. Prijzen/ prijsverhogingen

1. Alle prijzen zijn per stuk en vermeld in de Euro (€) valuta.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4. Indien Scooteronderdelen.com met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Scooteronderdelen.com niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Scooteronderdelen.com rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 5. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een webshop aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Scooteronderdelen.com is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, door een directe bestelling via de webshop. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Scooteronderdelen.com kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is Scooteronderdelen.com daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scooteronderdelen.com anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scooteronderdelen.com niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 6. Afbeeldingen

1. Productfoto’s die op de webshop staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model in een iets ander ontwerp toegeleverd worden.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Alle product omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- en plaatsfouten.


Artikel 7. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland via vervoerder DPD of POST NL. Leveringen naar het buitenland worden belast met de verzendkosten die voor het betreffend land gelden.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Scooteronderdelen.com hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Scooteronderdelen.com kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden.
5. Indien Scooteronderdelen.com gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Scooteronderdelen.com ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Scooteronderdelen.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Scooteronderdelen.com schriftelijk in gebreke te stellen.
7 De consument is verantwoordelijk voor het doorgeven / invoeren van een juist adres. Ondanks de fysieke controle die Scooteronderdelen.com uitvoert ligt de verantwoordelijkheid bij de consument. Indien het pakket verloren gaat of retour komt zijn de gemaakte verzend-, onderzoek- en vervangingskosten voor rekening van de consument. Uw nazending wordt pas behandeld/verzonden zodra deze kosten aan Scooteronderdelen.com zijn voldaan.
8. Indien consument kiest voor verzending naar een POST NL afhaallocatie dan dient de zending binnen 5 dagen daar te worden afgehaald door consument. IS dit niet gedaan dan zal de zending worden teruggestuurd en dient de klant een nieuwe verzendpoging in te dienen. De kosten hiervoor zijn tweemaal de standaard verzendkosten (retourverzending + nieuwe verzending) +  daarbij zal worden verrekend € 7,50 administratie- en behandelingskosten.Artikel 8. Verzendkosten

1.. Scooteronderdelen.com berekent verzendkosten afhankelijk van grootte of gewicht van het pakket. Voor het buitenland zijn de verzendkosten afhankelijk van de verzendwijze, het totale pakketgewicht, eventuele afmetingen.
2. Scooteronderdelen.com heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. 3. De verzendkosten worden per bestelling duidelijk aan u vermeld.
3. Indien een incompleet of incorrect verzendadres ingevoerd is door consument kan het voorkomen dat de zending niet aankomt op dit adres of zal worden geweigerd. Bij het nogmaals verzenden zal tweemaal de verzendkosten worden berekend. Post NL rekent namelijk verzendkosten voor de retourzending aan ons. Daarna zal een tweede verzendpoging worden gedaan. Ook zal er € 7,50 administratie- en behandelingskosten in rekening worden gebracht naar consument.
4. Genoemde kosten in clausule 8.3  zullen ook berekenend worden aan consument indien de zending niet binnen 5 werkdagen wordt opgehaald bij een POST NL afhaallocatie.Artikel 9. Onderzoek, reclames

1.. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Scooteronderdelen.com te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Scooteronderdelen.com met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Scooteronderdelen.com gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Scooteronderdelen.com en op de wijze zoals door Scooteronderdelen.com aangegeven.
5. Elektrische delen worden niet terug genomen.


Artikel 10. Facturatie / betaling

1. Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling (Overschrijving via Bank/Giro ) binnen 3 dagen na sluiten van de overeenkomst, op een door Scooteronderdelen.com aan te geven rekeningnummer en valuta.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3.. Na het verstrijken van 3 dagen na het afsluiten van de overeenkomst is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Scooteronderdelen.com en de verplichtingen van de consument jegens Scooteronderdelen.com onmiddellijk opeisbaar.
5. Scooteronderdelen.com heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Scooteronderdelen.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Scooteronderdelen.com kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Door Scooteronderdelen.com in behandeling genomen bestellingen en/of garantie-aanspraken geven de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.


Artikel 11. Garantie

1. Scooteronderdelen.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Scooteronderdelen.com.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 3 maanden na levering, tenzij anders aangegeven.
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Scooteronderdelen.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Scooteronderdelen.com vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Scooteronderdelen.com te retourneren en de eigendom daarover aan Scooteronderdelen.com te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortgelijke oorzaken, of slijtage door het gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Scooteronderdelen.com , de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Scooteronderdelen.com niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Bij een defect binnen de garantie periode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product), tenzij anders overééngekomen.
9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantie-aanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
10.Onderdelen welke enkel geschikt zijn voor gebruik op het circuit (opvoer onderdelen) vallen te alle tijden buiten de garantie. Ook wordt geen garantie gegeven op elektrische onderdelen.
11: Consument is zich van bewust dat de te bestellen producten niet altijd direct de juiste pasvorm kunnen hebben voor hun Scooter. Dit kan aan het product liggen, maar ook aan de Scooter zelf. Soms is enig aanpassen noodzakelijk. Consument is zich bewust dat er dus enig inzicht / handigheid / creativiteit noodzakelijk is om het product correct te monteren. Indien dit niet lukt, dient de consument dit over te laten aan de professional (erkend scooter dealer).

12 : Op gebruikte onderdelen wordt geen garantie verstrekt, tenzij dit op de factuur wordt vermeld.Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien door Scooteronderdelen.com geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Scooteronderdelen.com jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Scooteronderdelen.com beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Scooteronderdelen.com niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scooteronderdelen.com of zijn ondergeschikten.
5. Artikelen die de snelheid en/of vermogen verhogen zijn niet geschikt voor gebruik op openbare weg. Scooteronderdelen.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor misbruik van deze onderdelen.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Scooteronderdelen.com blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


Artikel 14. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 15. Incassokosten

1. Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Scooteronderdelen.com tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan Scooteronderdelen.com te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200,- per factuur.
2. Indien Scooteronderdelen.com aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16. Bestelling annuleren

1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling.
2. Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de consument de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).
3. Indien een zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de consument een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk de door ons gemaakte dubbele verzendkosten van € 15.-inclusief BTW.
4. Indien de bestelling reeds is aangeboden bij de postbezorger komen de verzendkosten in rekening voor de consument. Dit geldt voor de retourzending. De kosten voor de retourzending dienen door consument te worden voldaan aan de postbezorger. Te weinig- of niet gefrankeerde en/of rembourszendingen worden niet geaccepteerd.


Artikel 17. Opschorting en ontbinding

1. Scooteronderdelen.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Scooteronderdelen.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Scooteronderdelen.com bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Scooteronderdelen.com op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Scooteronderdelen.com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Scooteronderdelen.com behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart Scooteronderdelen.com voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de consument aan Scooteronderdelen.com informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Scooteronderdelen.com zich de rechten en bevoegdheden voor die Scooteronderdelen.com toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Scooteronderdelen.com tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Scooteronderdelen.com , ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Scooteronderdelen.com eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Scooteronderdelen.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Scooteronderdelen.com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Scooteronderdelen.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scooteronderdelen.com niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Scooteronderdelen.com worden daaronder begrepen.
3. Scooteronderdelen.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Scooteronderdelen.com zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Scooteronderdelen.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scooteronderdelen.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 21. Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Scooteronderdelen.com is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Scooteronderdelen.com het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 22. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Scooteronderdelen.com en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend..


Privacy

De consument van Scooteronderdelen.com geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Scooteronderdelen.com in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Scooteronderdelen.com
Scooteronderdelen.com verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden!

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »